21. 5. - Den šílených účesů; 22. - 24. 5. - projektová výuka průřezových témat

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Ze školního řádu

Výňatky ze školního řádu

Povinnosti žáků:

 • Řádně docházet do školy.
 • Dodržovat společenská pravidla slušného chování, vůči dospělým i spolužákům vystupovat zdvořile a ohleduplně, vyvarovat se jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků na ostatní žáky.
 • Dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.
 • V době vyučování neopouštět školní budovu.

Docházka do školy:

 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování volitelných a nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, např. prostřednictvím omluvenky elektronické žákovské knížky.
 • Při absenci žáka je nutné informovat třídního učitele nejlépe ještě týž den, nejpozději do 3 dnů.
 • V den opětovného nástupu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli, nejpozději však do 3 dnů.
 • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování :
  1 vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu
  do tří dnů – třídní učitel
  více jak tři dny – ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů/zákonného zástupce

Školní budova:

 • Budova školy se otevírá v 7.35h. Žáci vstupují do školy 20 minut před začátkem dopoledního a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi (se světlou podrážkou), věci si zamykají do šatní skříňky (platí pro budovu čp. 93). Při pozdějším příchodu použijí zvonků u hlavních vchodů obou budov.
 •  V době velké přestávky pobývají všichni žáci za příznivého počasí venku ve vymezeném prostoru školního areálu, za nepříznivého počasí mohou využít tělocvičny k neřízeným činnostem podle pravidel rozpisu za dodržení stanovených bezpečnostních pravidel.
 • Po skončení vyučování odvádí učitel žáky do šaten, žáci se již do budovy nesmí bezdůvodně vracet, v šatně se zdržují jen po dobu nezbytně nutnou, přezují se, obléknou a odchází z budovy.
 • V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
 • Žák neznečišťuje školní prostory, prostory využívané k akcím školy, okolí školy, školní jídelny a areál školního hřiště.
 • Žákům se doporučuje nenosit do školy nepotřebné či cenné věci a větší peněžní částky, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

Ochrana před rizikovými jevy: 

 • Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) a manipulovat s nimi.
 • V celém areálu školy je přísný zákaz kouření; dále platí zákaz nákupu a konzumace cigaret, příp. alkoholu na všech akcích školy.
 • Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků: 

 • Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče/zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.