12. -16. 2. 2024 - hlasování o školní kolekci oblečení; 26. 2. - 1. 3. jarní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se koná v pátek 12. dubna 2024 v době od 14.00 do 18.00 v budově 1. stupně. 

Aktuální informace k letošním zápisům budou  zveřeněny v rubrice "Kalendář akcí". Rodiče předškoláků z MŠ Lány obdrží informace na osobní e-maily.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 a i rodiče s dětmi, které měly odklad povinné školní docházky.

S sebou je nutné mít rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Organizace a průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální a motivační části, přičemž absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Cílem motivační části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Motivační část obsahuje činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte, a to formou hry, přičemž doba jejich trvání je nejvýše 60 minut.

Kritéria pro přijímání žáků:

 • přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v obci Lány a  Vašírov, děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Lány, děti, které již mají ve škole sourozence,
 • škola při přijímacím řízení dodržuje zásady zákonnosti a ctí princip rovnosti účastníků řízení,
 • škola při přijímacím řízení nediskriminuje děti z důvodu jejich zdravotního postižení, etnicity nebo národnosti, z důvodu jejich sociálního původu, barvy pleti či jazyka v přístupu k základnímu vzdělávání,
 • škola zaručuje všem žákům a žákyním bezpečné a respektující prostředí.
Co nabízíme:
 • výuku podle školního vzdělávacího programu „Škola pro každého“,
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy, výuku německého jazyka od 7. třídy,
 • na 1. stupni výuku matematiky podle profesora Milana Hejného,
 • předmět Informatika od 4. do 9. ročníku,
 • učebny vybavené moderní interaktivní technikou,
 • plavecký výcvik ve 2. a  3. třídě,
 • lyžařský kurz pro žáky 2. stupně,
 • školu v přírodě od 2. třídy,
 • péči o děti se specifickými poruchami,
 • provoz školní družiny od 6.30 do 16.30,
 • dopolední svačiny a obědy ve školní jídelně,
 • bohatou nabídku kulturních akcí, výletů a exkurzí,
 • příjemné prostředí a přátelskou atmosféru.

Plnění povinné školní docházky (školský zákon č. 561/2004  Sb. §36 odst. 3-5):
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§178 odst.2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Odklad povinné školní docházky (školský zákon č. 561/2004 Sb. §37 odst. 1-4):
Není-li dítě  tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu školní docházky.
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělání vyrovná vývoj dítěte.

Desatero prvňáčka (přehled základních dovedností před vstupem do základní školy) - zde.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou se koná:   20 . června 2023  v 17 hodin.

V sekci „Formuláře, dokumenty“ bude v červnu 2023  ke stažení dokument (pro prvňáčky nastupující do školy 1. 9. 2023) - „Potřeby do 1. třídy“, rodiče ho zároveň obdrží na schůzce rodičů předškoláků.

Jak vybrat školní brašnu - zde.