30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Metodik prevence

Metodik prevence na škole:

Mgr. Petra Přibylová

Konzultační hodiny :

úterý 14.30 - 15.30 nebo kdykoli po předchozí domluvě na tel.: 313 502 051
nebo e-mailu: petra.pribylova@zs.lany.cz

Cíle a obsah prevence na škole:

Cílem prevence je předcházet projevům rizikového chování, v případě jeho zjištění ve spolupráci s rodiči a dalšími institucemi zamezit jeho dalšímu šíření.
Škola se snaží zaměřit svoji preventivní činnost na konkrétní potřeby žáků a náznaky vyskytujících se jevů v jednotlivých třídách. Za podnětné též považujeme zavedení třídnických hodin pro žáky od čtvrtého do devátého ročníku.
Jednotlivé tematické bloky - výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova ke spolupráci, toleranci, prevence projevů diskriminace, rasismu, xenofobie, zneužívání návykových látek, kouření, ale také ochrana člověka v krizových situacích - jsou rozpracovány a začleněny do tematických plánů vyučovacích předmětů, zejména výchovy k občanství a ke zdraví, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a prvouky. Všichni vyučující se snaží vést žáky ke spolupráci a řešit případné problémy ve vzájemných vztazích se žáky i s jejich rodiči. Preventivní aktivity jsou doplněny z nabídky Pedagogicko psychlogické poradny v Kladně, SVP Slaný a dalších organizací, které školám nabízejí preventivní programy.

Metody využívané při realizaci prevence:

K preventivnímu působení využíváme především tyto metody: diskuse, vedení ke spolupráci, psychosociální hry, skupinové projekty, zapojení žáků do školních soutěží a mimoškolních aktivit, besedy s odborníky, exkurze, nabídka kulturních akcí.

Seznam a adresář zařízení zabývajících se prevencí v regionu:

  • Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kročehlavská 49, 272 02 Kladno
  • Pedagogicko psychologická poradna, C. Boudy 2953, 272 01 Kladno
  • Středisko výchovné péče, Tomanova 1361, Slaný 1
  • Nadace Naše dítě - Linka bezpečí, Ústavní 91/95, 181 00 Praha 8
  • Úřad práce, Dukelských hrdinů 1372, 272 01 Kladno
  • Městská policie Nové Strašecí, Dukelská 550 - Okresní dům

Důležitá telefonní čísla v případě nouze:

  • Linka důvěry Kladno (CDP) 312 682 177
  • Linka důvěry Kladno 312 684 444, 777 684 444
  • Linka bezpečí Kladno 800 155 555
  • Linka pro děti, které odešly z domova Kladno 800 111 113