28. 6. - vysvědčení; 29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Metodik prevence

Metodik prevence na škole:

Mgr. Petra Přibylová

Konzultační hodiny :

pátek 14.00 - 15.00 nebo kdykoli po předchozí domluvě na tel.: 313 502 051
nebo e-mailu: petra.pribylova@zs.lany.cz

Cíle a obsah prevence na škole:

Cílem prevence je předcházet projevům rizikového chování, v případě jeho zjištění ve spolupráci s rodiči a dalšími institucemi zamezit jeho dalšímu šíření.
Škola se snaží zaměřit svoji preventivní činnost na konkrétní potřeby žáků a náznaky vyskytujících se jevů v jednotlivých třídách. Za podnětné též považujeme zavedení třídnických hodin pro žáky od čtvrtého do devátého ročníku.
Jednotlivé tematické bloky - výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova ke spolupráci, toleranci, prevence projevů diskriminace, rasismu, xenofobie, zneužívání návykových látek, kouření, ale také ochrana člověka v krizových situacích - jsou rozpracovány a začleněny do tematických plánů vyučovacích předmětů, zejména výchovy k občanství a ke zdraví, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a prvouky. Všichni vyučující se snaží vést žáky ke spolupráci a řešit případné problémy ve vzájemných vztazích se žáky i s jejich rodiči. Preventivní aktivity jsou doplněny z nabídky Pedagogicko psychlogické poradny v Kladně, SVP Slaný a dalších organizací, které školám nabízejí preventivní programy.

Metody využívané při realizaci prevence:

K preventivnímu působení využíváme především tyto metody: diskuse, vedení ke spolupráci, psychosociální hry, skupinové projekty, zapojení žáků do školních soutěží a mimoškolních aktivit, besedy s odborníky, exkurze, nabídka kulturních akcí.

Seznam a adresář zařízení zabývajících se prevencí v regionu:

  • Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kročehlavská 49, 272 02 Kladno
  • Pedagogicko psychologická poradna, C. Boudy 2953, 272 01 Kladno
  • Středisko výchovné péče, Tomanova 1361, Slaný 1
  • Nadace Naše dítě - Linka bezpečí, Ústavní 91/95, 181 00 Praha 8
  • Úřad práce, Dukelských hrdinů 1372, 272 01 Kladno
  • Městská policie Nové Strašecí, Dukelská 550 - Okresní dům

Důležitá telefonní čísla v případě nouze:

  • Linka důvěry Kladno (CDP) 312 682 177
  • Linka důvěry Kladno 312 684 444, 777 684 444
  • Linka bezpečí Kladno 116 111

Projekt NNTB (NeNech To Být)

Naše škola se zaregistrovala do projektu NNTB. Jedná se o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Na www.nntb.cz může žák, rodič či kdokoliv další anonymně nahlásit vedení školy, že se ve škole někomu děje příkoří, někdo někomu ubližuje (fyzicky či psychicky), někdo se necítí v kolektivu dobře, ... Stačí zadat název školy (Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány) a jmenovat daného žáka a třídu, kterou navštěvuje. Pomoct může každý, je to tak snadné!

Projekt má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vznikl a běží díky spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně a Linkou bezpečí.