28. 6. - vysvědčení; 29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

EU peníze školám

 

Pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR nabízíme vytvořené materiály ke sdílení. Na základě Vašeho požadavku, který zašlete na zs.lany@wo.cz, Vám přepošleme Vámi požadovaný materiál spolu s metodickým listem. Číselné označení materiálů s jejich stručnou anotací najdete v níže uvedené tabulce ve třetím sloupci.

číslo sady  zaměření sady seznam materiálů s anotacemi
1 sada 20 digitálních učebních materiálů, které zpracovávají tematickou oblast "Dějiny a tradice českého národa" náhled zde
2 sada 20 digitálních učebních materiálů, které zpracovávají tematickou oblast "Češi v srdci Evropy" náhled zde
3 sada 20 digitálních učebních materiálů, které zpracovávají tematickou oblast "Historické souvislosti nejen z pohledu historického, ale i výtvarného, literárního či jazykového" náhled zde
4 sada 20 digitálních učebních materiálů, které zpracovávají tematickou oblast "Témata ICT přehledně" náhled zde
5 sada 20 digitálních učebních materiálů, které zpracovávají tematickou oblast "Nebojme se matematiky" náhled zde
6 sada 20 digitálních učebních materiálů, které zpracovávají tematickou oblast "Hudební skladatelé zblízka" náhled zde
7 sada 72 učebních materiálů (přírodopis, chemie) podporující přírodovědnou gramotnost žáků náhled Př - zde
náhled Ch - zde


O PROJEKTU

Ve školním roce2010/2011 jsme ve škole zareagovali na výzvu MŠMT pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (akce EUpeníze školám). 

Pedagogy školy byl připraven projekt s názvem "Kvalitní a moderní škola - náš společný cíl"a v březnu 2011 byla odeslána Žádost o jeho finanční podporu.  

Projekt dostal na MŠMT zelenou a  v červenci 2011 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu.

A jaký je náš projektový záměr:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ Lány. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků. Dále tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných tématech bude probíhat také formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin. Snížení výskytu rizikového chování bude v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence.

Konkrétní cíle:

Pedagogičtí pracovníci se budou po dobu trvání projektu vzdělávat:

a)      ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a k individualizaci výuky v této oblasti

b)      ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti a k individualizaci výuky v této oblasti

c)       ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti a k individualizaci výuky v této oblasti

d)      ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti a k individualizaci výuky v této oblasti

e)      v metodickém kurzu pro učitele cizích jazyků

f)       ve dvouletých jazykových kurzech pro učitele cizích jazyků

g)      pro efektivní využití interaktivní tabule ve výuce

Pedagogičtí pracovníci vytvoří a zpřístupní sady digitálních učebních materiálů zaměřených:

  • na oblast ICT, člověk a jeho svět, na obor matematika, český jazyk a literatura, dějepis, výtvarná výchova a hudební výchova

Pedagogičtí pracovníci vytvoří a zpřístupní sady učebních materiálů:

  • pro oblast člověk a příroda

Pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti a individuálních schopností žáků bude po dobu trvání projektu v 6. ročníku dělena jedna hodina matematiky.

Pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti a posilování empirických činností žáků bude po dobu trvání projektu v 6. ročníku dělena jedna hodina přírodopisu.

Po dobu trvání projektu bude v 6. – 9. třídě probíhat program primární prevence v rozsahu 8 hodin na třídu zaměřený na speciální problematiku aktuální pro danou třídu (záškoláctví, šikana, návykové látky, vandalismus, poruchy příjmu potravy atd.)

Kolik žáků bude mít prospěch z toho, že se budou účastnit klíčových aktivit:

Ověření výukových materiálů bude probíhat průřezově v jednotlivých třídách dle metodických doporučení u jednotlivých materiálů. Vzhledem k zapojení 12 pedagogů ze 14 se tyto aktivity dotknou téměř všech žáků školy. Dělení hodin matematiky a přírodopisu se týká žáků 6. ročníku. Program minimální prevence se dotkne žáků druhostupňových. Projektem pořízená technika a učební pomůcky budou následně využívat všichni žáci školy.

Kolik pedagogů bude mít prospěch z toho, že se zapojí do klíčových aktivit:

12 pedagogů se aktivně zapojí do tvorby a následného ověření výukových materiálů, 2 pedagogové absolvují dvouleté jazykové kurzy, 1 pedagog absolvuje metodický jazykový kurz, dále budou pro celý pedagogický sbor zajištěn 1 celodenní semináře se zaměřením na tvorbu výukových materiálů a efektivní využití interaktivní tabule. Pedagogové si dále rozšíří vzdělání v oblasti matematiky (2x), čtenářské a informační gramotnosti (18x), finanční gramotnosti (4x), přírodních vědách (6x),  3 pedagogové se budou podílet na realizaci individualizace hodin matematiky a přírodopisu.

Jaký bude konečný výsledek projektu:

V souvislosti s realizací projektu dojde k vybavení školy v oblasti ICT (interaktivní tabule, počítače, dataprojektory, SW vybavení, scaner, ...), dále budou pořízeny učební pomůcky vztahující se k jednotlivým realizovaným šablonám (přírodní vědy, cizí jazyk, ...) a vznikne databanka 192 výukových materiálů, které budou využívat nejen učitelé lánské školy, ale budou zpřístupněny i široké pedagogické veřejnosti.

 

Rozpočet projektu: 684 424,-Kč

Projekt je z 85% spoufinancován ze zdrojů EU a z 15% ze státního rozpočtu.

Období realizace: červenec 2011 – leden 2014

Projekt byl schválením závěrečné monitorovací zprávy v dubnu 2014 úspěšně ukončen.

Mgr. Iveta Vrabcová, ředitelka školy