28. 6. - vysvědčení; 29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Projekt „Školní zahrada jako učebna pod širým nebem“

1. etapa - rok 2008 - podpořena

(Projekt nastartování postupné přeměny málo využívané a chátrající školní zahrady v účelnou přírodní učebnu sloužící dětem pro poznávání živé i neživé přírody.)Škola v březnu zaeagovala na vyhlášení rozvojového programu MŠMT - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty na školách v roce 2008 vypracováním projektu „Školní zahrada jako učebna pod širým nebem - 1. etapa“ a podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 100 000 Kč. Projekt byl 2.5. 2008 schválen a škola získala finance v požadované výši. 

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:
Školní zahrada je místem, kde lze pozorovat a pochopit přírodní děje, kde lze experimentovat, získávat zručnost i dovednost, kde lze i dovádět, cvičit, relaxovat. Možnosti školní zahrady a její využití pro environmentální výchovu jsou veliké. Naším cílem je školní zahrada využitelná k výuce mnoha vyučovacích předmětů, napomáhající žákům k získání znalostí na základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování, zahrada využitelná k aktivitám a relaxaci dětí školní družiny, zahrada jako zdroj přírodního materiálu využitelného pro výuku. K cíli nás vede snaha ke zlepšení kvality učení. Škola díky projektu navázala spolupráci se zahradnickou firmou ze sousední obce, která nám na základě vzájemných konzultacích vytvořila návrhy na účelnou proměnu školního pozemku, bude se podílet na realizaci projektu a v budoucnu chce se školou spolupracovat i v oblasti volby povolání.
V současné době je plocha školního pozemku využívána velmi neúčelně, jsou zde pouze části zanedbaných travnatých ploch, velké zorané pole, které se nezvládá osázet ani udržovat, zchátralý skleník o ploše 65 m2, několik malých pěstebních záhonků, na zahradě o ploše 1014 m2 se vyskytuje pouze 6 druhů trvalých rostlin.
Zahrada, ve které by za několik let nechyběla travnatá plocha lemovaná zakůrovanými záhony osázenými 45 druhy listnáčů i jehličin, dřevin, efektních v různých ročních obdobích, opatřených popisky vědeckých i národních názvů. Relaxační kout s ohništěm pro vzájemná setkávání a školní akce žáků i rodičovské veřejnosti, lavičky, pergola - studijní prostor a zároveň dílna v přírodě pro žáky, renovovaný skleník zredukovaný na plochu 50 m2, z části vytápěný a vhodný k uchování některých rostlin přes zimu, k rychlení apod., studená část skleníku využitá jako zimní zahrada s použitím rostlin mírně exotického rázu u nás nepřezimujících ve venkovních podmínkách, pěstební záhony květinové i zelinářské, bylinková zahrádka, opravený domek na nářadí, upravené zpevněné plochy, kompostiště, krmítka, stezka nerostů, přírodní zdroj pro vytápění skleníku - to je naše vize.
 
Projekt nastartuje celkovou realizaci naší dlouhodobé vize a to tak, že po jeho skončení bude zahrada upravena a z velké části osázena dle návrhu a bude k dispozici všem žákům a učitelům k účelnému využití při výuce i k relaxaci.
V budoucnu pak budeme usilovat o získání prostředků k realizaci dalších kroků, např. na renovaci skleníku, stavbu pergoly - studijního prostoru, nákupu herních prvků.

Projekt má úzkou vazbu ke školním vzdělávacím programům, aktivity žáků při realizaci lze vhodně začlenit do osnov, vzdělávacích oblastí i oborů, jeho realizací je naplňováno průřezové téma Environmentální výchova, zvláště pak oblast Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí. Plocha bude také vhodně využita k venkovnímu pobytu žáků, kteří nemají zájem o sportovní vyžití na školním hřišti, během velkých přestávek.

Celkový rozpočet:
Náklady celkem: 164 000 Kč
Požadováno z grantu: 100 000 Kč
Financováno z vlastních zdrojů: 64 000 Kč

Věcné vyhodnocení projektu:
Projekt „Školní zahrada jako učebna pod širým nebem – 1. etapa“ ev.č. 0640/2008 probíhal na ZŠ Ch. G. Masarykové v Lánech od května do srpna 2008. Po nezbytných stavebních úpravách (bourání členících plotů, nevhodně rozdělujících školní pozemek) bylo započato s rekultivací pozemku. Byly založeny zakůrované záhony v rozloze 125 m2 lemující pozemek, osázené úhrnem asi 45 druhy rozličných rostlin. Několik původních dřevin bylo vhodně upraveno a zakomponováno do nově vytvořeného celku. Na části pozemku byly zachovány a upraveny pěstební záhony pro zeleninu, letničky, hlíznaté rostliny a léčivky. Byl založen nový trávník. Rostliny byly opatřeny popisky vědeckých a národních názvů. Stávající 3-dílné kompostiště bylo svépomocí vyčištěno a upraveno a stalo se tak plně funkčním. Škole se podařilo získat formou sponzorského daru 10 dřevěných mobilních laviček využitelných v prostorách pozemku. Lavičky byly opatřeny ochranným nátěrem, jehož spotřebu a celkovou cenu propočetli žáci v hodinách matematiky.

Založení zakůrovaných záhonů, trávníku a osázení zahrady provedla odborná zahradnická firma. Vymezení a čištění záhonů, úpravu kompostiště, opatření rostlin popiskami a pravidelné zavlažování vysázených rostlin a trávníku realizovali učitelé a žáci v rámci předmětů Svět práce, Pracovní činnosti a Ekologická praktika.

Nadále pokračuje spolupráce se zmiňovanou zahradnickou firmou v podobě odborných konzultací a zapojení školy do výtvarné soutěže „Strom“, kterou firma vyhlásila na jaro 2009. Pokud se některý z žáků umístí na stupni vítězů, získá kromě osobní ceny i cenu pro školu – strom k výsadbě nesoucí jeho jméno.

Informace o projektu a získané dotaci zveřejnila škola v květnu na vlastních webových stránkách www.skola.lany.cz v sekci O škole/Projekty a práce dětí. Zároveň zde zveřejnila i vyhodnocení projektu včetně fotodokumentace. S projektem byli osobně seznámeni zástupci OÚ Lány a prostřednictvím červnového „Lánského zpravodaje“ i lánská veřejnost. Ukončení projektu bylo veřejně prezentováno v sobotu 21. září 2008 na akci „Hejbni kostrou pro školu“, kterou pořádalo občanské sdružení Naše Lány spolu se školou a dále opět prostřednictvím listopadového vydání „Lánského zpravodaje“.

Žáci a učitelé tak realizací záměru získali nový prostor vhodný k výuce, relaxaci i k dalším školním aktivitám. V nejbližší době  bude pro žáky poučné sledovat jednotlivé skupiny dřevin efektivních v různých ročních obdobích. Na jaře bude žáky osázen záhon s léčivkami. Škola bude usilovat o další proměny školního pozemku ve smyslu zlepšení kvality učení – renovace skleníku, relaxační kout s ohništěm, pergola.

2. etapa - rok 2009 - nepodpořena, nerealizována

Škola v březnu opět zaeagovala na vyhlášení rozvojového programu MŠMT - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty na školách v roce 2009 vypracováním projektu „Školní zahrada jako učebna pod širým nebem - renovace skleníku“ podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 150 000 Kč.

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:
Školní zahrada je místem, kde lze pozorovat a pochopit přírodní děje, kde lze experimentovat, získávat zručnost i dovednost, kde lze i dovádět, cvičit, relaxovat. Možnosti školní zahrady a její využití pro environmentální výchovu jsou veliké. Naším cílem je školní zahrada využitelná k výuce mnoha vyučovacích předmětů, napomáhající žákům k získání znalostí na základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování.  K cíli nás vede snaha ke zlepšení kvality učení. Jsme přesvědčeni, že skleníky na školních zahradách nesmějí podlehnout likvidaci způsobené zubem času a nedostatkem finančních prostředků, ale je třeba je renovovat a zachovat pro další využití ve výuce, pro tzv. činnostní učení.

Projekt nebyl podpořen.

2. etapa - rok 2012 - podpořena

Škola v květnu  zaeagovala na výzvu společnosti Ekologie s.r.o. přepracováním projektu „Školní zahrada jako učebna pod širým nebem - renovace skleníku“ a podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč. Dofinancování chce škola zajistit díky výtěžku ze školních akcí a sponzorské výpomoci.

Cílem projektu je renovace hlavního skleníku s navazující zděnou přípravnou s prosklenou střechou. Likvidací zadní části skleníku a demolici jeho základů budeme řešit až následně. Renovace obnáší odstranění stávajícího zasklení, důkladné očištění konstrukce z části pozinkové, z části železné, ošetření ochrannými nátěry a nové zasklení.
Odstranění skel, čištění konstrukce a ochranné nátěry budeme provádět vlastními silami, k zasklení skleníku a střechy přípravny využijeme služeb odborné firmy. Starší žáci se budou v hodinách světa práce podílet na přestěhování výsadby ze skleníku do venkovních prostor, na vyvezení zeminy, později na zavezení zeminou a osázení rostlinami.

Celý projekt můžete nahlédnout zde.

3. etapa - rok 2013 - podpořena

V červnu 2012 jsme ve škole podali žádost na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. Projekt „Školní zahrada jako učebna pod širým nebem – přírodní učebna“ byl úspěšný, v prosinci 2012 byla podepsána smlouva, na realizaci projektu škola získá 70 000,- Kč. Dofinancování chce škola zajistit díky výtěžku ze školních akcí a sponzorské výpomoci.

Cílem projektu je vytvořit zastřešený studijní prostor/pergolu vybavenou stoly, lavicemi a tabulí. U dešťového svodu pergoly umístit sud na vodu s výpustí. Plocha, kde se nyní nachází původní základy zredukovaného skleníku, bude upravena a osázena rostlinami. Na zahradě budou vhodně umístěny ptačí budky. Během realizace vznikne atlas rostlin školní zahrady. Období realizace je plánováno na leden – říjen letošního roku. Do projektu zapojíme žáky i rodiče.

Celý projekt můžete nahlédnout zde.

 

Fotodokumentace 1. etapy: