29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Provoz ŠD

Ranní provoz ŠD: 6.30 - 7.35, ranní docházka není závazná, slouží i potřebám rodičů dětí, které jinak ŠD nenavštěvují
Odpolední provoz ŠD: 11.40 - 16.30

Od převzetí dětí před nebo po vyučování ručí vychovatelka za jejich bezpečnost a pořádek při přechodu do školní jídelny i během celé své služby ve ŠD.

Vypravení dětí ze školy do zájmových kroužků a dalších aktivit nebo na odpolední vyučování zajišťují vychovatelky; je však nezbytně nutné, aby o tom byly vyrozuměny zákonnými zástupci. Vychovatelky děti neodvádějí.

Na návratu dětí ze zájmových aktivit zpět do školní družiny se dohodne vedoucí zájmové aktivity se zákonnými zástupci a ti o návratu informují vychovatelku.

Výjimečně lze do ŠD umístit i nepřihlášeného žáka - např. na dobu polední přestávky, při čekání na zájmové kroužky atd., nesmí být však překročen maximální počet žáků na jednu vychovatelku.

Co dítě potřebuje do ŠD

  • sportovní oblečení a obutí
  • lahev na pití
  • 10 balíčků papírových kapesníků
  • „družináček“ - malý sešit, zápisníček

Stravování, pitný režim

Na oběd do školní jídelny odchází „družinové“ děti v doprovodu vychovatelky v rozmezí od 12.00 do 13.30. Na odpoledne je vhodné dávat dětem malou svačinku či ovoce. Pitný režim je zajištěn během celého odpoledne. Dětem připravujeme šťávu do vlastních lahví.

Uvolňování ze ŠD

Děti jsou ze školní družiny uvolňovány na základě informací na zápisním lístku. Odchylky od ujednané docházky do ŠD nebo od způsobu a času odchodu dětí za ŠD sdělí zákonný zástupce písemně pomocí formuláře "Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny".

Přihlášení, odhlášení, vyloučení žáka ze ŠD

Žáka přihlašují do ŠD rodiče opětovně vždy na začátku nového školního roku (první školní den) vyplněním a odevzdáním zápisového lístku vychovatelce. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Žáci jsou do ŠD zařazováni maximálně do výše kapacity ŠD,  upřednostňováni jsou žáci 1. stupně školy. Zařazením žáka je zahájena jeho docházka do ŠD. Docházka žáka je povinná a trvá celý školní rok. Končí odhlášením dítěte ze ŠD nebo ukončením školního roku. Odhlašování dítěte ze ŠD se děje písemnou formou. Rodiče se s vychovatelkou dohodnou na přesném datu ukončení docházky, písemná odhláška se přikládá k zápisnímu lístku.

Kritéria přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2024/2025

Zápisní lístky rodiče vyplní a budou  přijímány ve středu 28. 8. 2024 od 16.00 do 18.00 a ve čtvrtek 29. 8. 2024 od 8.00 do 10.00 v přízemních prostorách pavilonu 1. stupně.

Všechny zápisní lístky k docházce do školní družiny budou při odevzdání očíslovány pořadovým číslem.

  1. Z přijatých zápisních lístků budou upřednostněni nejmladší žáci.
  2. Do počtu 135 žáků budou přijati další uchazeči dle pořadového čísla odevzdaného zápisního lístku.
  3. Výjimka - děti zaměstnanců školy jsou při přijímacím řízení do školní družiny upřednostněni.

O vyloučení žáka rozhoduje ředitelka školy. Toto krajní opatření je možné, pokud žák soustavně porušuje nebo jiným významným projevem narušuje kázeň a pořádek, případně ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů. I často se opakující nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby ŠD může být důvodem k vyloučení žáka.