Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Vyhlášení řádných voleb do Školské rady pro období 2021 - 2023

Datum: 12.5.2021

Řádné volby tří zástupců z řad zákonných zástupců do Školské rady pro funkční období do prosince 2023  se uskuteční v týdnu 7. - 11. 6., a to po všechny dny od pondělí do pátku vždy v době 7.00 - 8.00 ve venkovním prostoru před hlavní školní budovou.

Prosím rodiče, aby se, pokud je to jen trochu možné, voleb zúčastnili, protože dle Volebního řádu lze volby považovat za platné pouze v případě více než 50% účasti. V opačném případě bude nutné volby opakovat.

Je stále možnost podávat návrhy na kandidáty, nejdéle do 14 dnů před zahájením voleb (do 23. 5.), a to prostřednictvím e-mailu: skola@zs.lany.cz .

Hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci prostřednictvím žáků nebo přímo na místě v den konání voleb.

Dosud navržení kandidáti z jednotlivých tříd jsou tito:

1. Mariašová Stanislava 
2. Wondřichová Lucie
3. A Frolík Martin
3. B Horáková Magda
4. A Tůma Martin
4. B Bauer Antonín
5. A Breníková Zuzana
5. B Bažantová Jana, Beranová Eva
6. A Drastil Josef
6. B Lagová Marie
7. Chalupa Petr, Breníková Zuzana, Tůmová Jana
8. -
9. -

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
§ 168(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Dosavadní členové Školské rady z řad rodičů:
Josef Drastil (zvolen v doplňovacích volbách v září 2020)
Martin Frolík (zvolen listopad 2017)
Marie Lagová (zvolena listopad 2017)

I. Vrabcová