Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Provoz školy od 17. 5.

Datum: 12.5.2021

Vážení rodiče,

konečně dobrá zpráva, od pondělí 17. 5. nám nastupují do školy všichni žáci:)!

Organizace výuky

Rozvrhy hodin včetně obědových časů - informace žákům i rodičům předají třídní učitelé.

V 6. ročníku bude do konce školního roku zachováno dosavadní dělení jazykových skupin - 6. A celá, 6. B 1. sk., 6. B 2. sk.

Ranní příchod žáků do školy

Plynule v čase 7.35 - 7.55 ze šaten do kmenových učeben, dezinfekce rukou u stojanů.

Do školy nemohou vstoupit žáci s těmito příznaky - zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy.

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, dokládá rodič tuto skutečnost lékařským potvrzením.

Základní hygienická pravidla

Ochrana úst a nosu

Žáci - zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo obdobný prostředek (např. nanorouška) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, možný je i respirátor, ne látková rouška.

Zaměstnanci - respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky/respirátory po celou dobu pobytu ve škole s vyjimkou stravování. Žákům doporučuji 2 ks roušek a sáček na odložení roušky při jídle.

Nošení roušek a respirátorů venku -  dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Větrání

Třídy budou intenzivně větrány minimálně 5 minut během každé přestávky a zároveň proběhne krátkodobé intenzivní větrání během každé vyučovací hodiny (dětem doporučuji vrstvené oblečení, podsedáky na židle).

Další opatření

Zůstává výuka v kmenových třídách, přesun do jiné učebny pouze při dělení na jazykové skupiny a při výuce Informatiky, dezinfekce rukou, opakovaná edukace žáků.

Testování žáků

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna testováním.

Varianta - antigenní testování

1x týdně v pondělí

K testování využíváme neinvazivní antigenní testy dodávané státem, doporučené MŠMT a MZd, dosud LEPU RAPID nebo Singclean pro samoodběr.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se později, provede test bezprostředně po svém příchodu.

Pokud se žák nezúčastní testování v určený den, bede testován první den jeho přítomnosti a dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními žáky.

Varianta RT-PCR testování

1x za 14 dní v pátek

K testování využijeme test PCR ze slin (neinvazivní metoda odběru RESALIVA - tampónková metoda).

Pokud žák nebude přítomný při RT-PCR testování a dostaví se později nebo jiný den, bude testován antigenním testem ve frekvenci 1x týdně do doby dalšího termínu PCR společného testování.

Kdo se testovat nemusí?

Žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Doložení POC antigenního testu není postačující v případě školního testování v RT-PCR variantě,

Žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Obojí je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Co když výsledek testu bude pozitivní?

Varianta - antigenní testování

Škola Vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován antigenním testem. Vy následně kontaktujete dětského lékaře a požádáte ho o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Škola předá informaci o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS a řídí se jejími pokyny. V případě potvrzené pozitivity spolu s KHS provádí trasování, předává informace rodičům.

Návod pro zákonné zástupce žáků k registraci na konfirmační PCR testy.

Varianta - RT-PCR testování

Laboratoř Vás kontaktuje, žák bude v domácí izolaci, řídíte se pokyny KHS. Škola takto identifikované kontakty řeší s KHS, řídí se jejími pokyny, společně provádí trasování, předává informace ostatním rodičům.

Vzdělání distančním způsobem

Škola poskytuje vzdělání distančním způsobem, pokud je v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.

Výuka hudební a tělesné výchovy

Je zakázán zpěv při vzdělávání. Hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem, který je při vzdělávání zakázaný.

Na 2. stupni končí výuka Tv v rámci celých tříd, je obnoveno dělení Tv hoši, Tv dívky. Jsou povoleny sportovní činnosti venku. V mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení roušky/respirátoru v hodinách Tv.

Třídnické hodiny 4. - 9. ročník

V pondělí máme i nadále posunutý začátek výuky (od 2. vyučovací hodiny), v 8.15 začínají setkání tříd (25 minut) s třídními učiteli, tzv. třídnické hodiny. Doporučuji pondělní příchod žáků do školy v čase 7.55 - 8.10.

Školní družina

Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení, všechna oddělení v původním složení, na konci provozu spojování oddělení.

ranní družina - 6.30 - 7. 35 - přízemí ŠD

odpolední družina do 16.30

I. oddělení J. Losová                      
II. oddělení R. Kuckirová  (zástup za S. Jelínkovou)
III. oddělení  I. Jordáková
IV. oddělení V. Rýglová

Školní jídelna

Věnujte, prosím, objednávkám dostatečnou pozornost, aby děti měly na pondělí 17. 5. zajištěnou stravu. Objednávky je nutné uskutečnit nejpozději v pátek 14. 5. do 14.00.

Žáci docházejí do školní jídelny v doprovodu učitele podle nastaveného časového harmonogramu a v určených vyučovacích hodinách nebo poledních pauzách (žáci mají uvedeno v rozvrhu hodin). V jídelně se budou vyskytovat maximálně 2 třídy/skupiny žáků.

Stoly max. 4 žáci, odstup 1,5 m, počet žáků dle míst k sezení, zvýšená hygienická opatření, střídání tříd po 15 minutách, prodloužení doby výdeje od 11.00 do 14.00.

Oběd do jídlonosičů v čase od 10.30 do 11.00 pouze první den nemoci.

Mimoškoní aktivity organizované školou

Badatelský klub DISTANČNĚ
Podpůrné aktivity - Pedagogická intervence, Speciální pedagogická péče, Doučování PREZENČNĚ

Činnost Čtenářského klubu z personálních důvodů ukončena k 12. 5.

Aktivity ZUŠ Stochov

Ano, dle pokynů ZUŠ.

Potvrzení o negativní výsledku testu

Školy nemají uloženou povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Zákonný zástupce klienta nebo sportovce bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

I. Vrabcová