Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Provoz školy 14. - 30.10.

Datum: 13.10.2020

Výuka:

1. stupeň (1. - 5. ročník)
 • distanční výuka;
 • třídní učitelé nastaví výuku ve své třídě úměrně věku a schopnostem dětí a obeznámí rodiče;
 • ve výuce budou preferovány předměty český jazyk, matematika, cizí jazyk
2. stupeň (6. - 9. ročník)
 • distanční výuka v MS Teams - žáci se řídí rozvrhem hodin, upravený rozvrh žákům předá třídní učitel, začátky "hodin" budou vždy v celou hodinu, bez Tv, Vv, Sp, Hv, Pp (učitelé zadají tzv. schůzky/vyučovací hodiny do kalendáře v MS Teams, do jednotlivých týmů a předmětů budou zadávat pokyny k výuce);
 • on-line schůzky budou trvat cca 30 minut; preferujeme tzv. živé hodiny hlavně v jazycích a matematice; v ostatních hodinách je možné, aby učitel žáky instruoval a zadal i jinou formu práce;
 • žáci se dělí do skupin pouze na výuku cizího jazyka, tak jako ve škole (6., 7., 8. ročník);
 • Tv, Hv, Vv, Sp - učitel žákům zadá 1x za 14 dní do MS Teams výukovou aktivitu;
 • třídnické hodiny si organizuje třídní učitel dle potřeby;
 • žádáme rodiče žáků na 2. stupni o pomoc a dohled nad zapojením dětí do výuky

Vyučovací technika:

vyučovací technika - na jaře jsme s některými rodinami řešili technické problémy, všichni žáci 2. stupně nakonec dokázali být on-line; nyní budou více zapojováni i žáci 1. stupně, pokud by  nastal nějaký technický nedostatek nebo problém, obraťte se, prosím, na p. Ing. Nováka https://skola.lany.cz/cz/online-vyuka

Absence ve výuce:

zákonný zástupce omlouvá neúčast žáka na distanční výuce běžným způsobem prostřednictvím třídního učitele, tak jako v případě klasické docházky do školy

Týden 26. - 30. října 2020

26. října a 27. října 2020 - tyto dny stanoveny pro žáky základních škol jako volné dny

28. října 2020 - státní svátek

29., 30. října 2020 - podzimní prázdniny

Školní jídelna:

Jídelna dále vyváří pro MŠ, důchodce v obci, zaměstnance na pracovišti, odběr obědů je možný i pro žáky ZŠ na distanční výuce.

Organizace výdeje obědů pro žáky s distanční výukou:

 • Výdej jen do vhodného jídlonosiče; jídlonosič musí být viditelně podepsán příjmením a třídou; jídlonosič je možné položit na stůl u služebního vchodu do ŠJ kdykoli dopoledne.
 • Obědy se vydávají do jídlonosičů v čase od 10.30 do 11.30 (boční vchod u jídelny); v tomto čase převezmete oběd osobně nebo bude v jídlonosiči připraven k vyzvednutí na zmíněném stole před vchodem; mimo zmiňovaný čas výdeje nebude oběd vydán.
 • Školní jídelnu telefonicky na tel. čísle 313 502 046 v čase 5.30 - 10.30 informujte, že budete oběd vyzvedávat.
 • Při vyzvedávání oběda je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa.
 • Děti, které se z důvodu nemoci neúčastní distanční výuky, nemají na oběd do jídlonosiče nárok.

Úřední hodiny školy:

úterý 14.00 - 16.00

čtvrtek 14.00 - 16.00

Ošetřovné na děti (OČR):

Informace pro rodiče, kteří potřebují čerpat ošetřovné. Dle dosavadních informací nebude potřeba potvrzení ze školy, postačí čestné prohlášení.

Více informací zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Mimoškoní aktivity organizované školou:

Čtenářský klub aktivita vázaná na projekt Šablony II 9 žáků DISTANČNĚ
Badatelský klub aktivita vázaná na projekt Šablony II 10 žáků DISTANČNĚ
Doučování z Aj aktivita vázaná na projekt Šablony II 9 žáků DISTANČNĚ
Příprava žáků k přijímacím zkouškám z M žáci stejné třídy 7 žáků DISTANČNĚ
Podpůrné aktivity - Pedagogická intervence, Speciální pedagogická péče povinné poskytování, žáci se speciálními potřebami

individuální práce pedagoga s malou skupinkou žáků

max. 6

DISTANČNĚ

Ostatní mimoškolní aktivity, aktivity ZUŠ Stochov, aktivity dospělých se nekonají.

I. Vrabcová