16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Aktuální sdělení školy pro rodiče žáků 1. - 5. ročníku

Datum: 7.5.2020

Vážení rodiče žáků 1. – 5. ročníku,

od 25. května bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách ve škole. V e-mailu, který jste obdrželi od třídní učitelky, je uveden odkaz, na kterém Vás žádám o vyplnění krátkého dotazníku ohledně zájmu/nezájmu o účast Vašeho dítěte na vzdělávacích aktivitách. Učiňte tak, prosím, nejpozději do 15. 5. 2020.

Při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách zvažte rizikové faktory viz níže, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodněte o účasti Vašeho dítěte s tímto vědomím.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Docházka není povinná, účast Vašeho dítěte je tedy čistě na Vašem zvážení.

Podmínkou účasti na výuce ve škole je Čestné prohlášení (viz příloha níže), které musí dítě přinést Vámi podepsané a předat je pedagogovi první vyučovací den.

Pozor! Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Aktivity ve škole budou rozděleny na dopolední část (7.55 – 11. 40) a odpolední část (do 14.30).

Náplní vyučovacích hodin v dopolední části bude učivo českého jazyka, matematiky, prvouky (ve 4. a 5. ročníku – přírodovědy a vlastivědy) a anglického jazyka.

Vzdělávací aktivity v jednotlivých ročnících budou připravovat učitelé, realizovat je budou pověření pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga).

Účast na odpolední části bude z  personálních důvodů umožněna pouze nejmladším žákům, tedy skupinám 1. - 3. ročníku. Náplní budou zájmové aktivity. Ranní družina nebude poskytována. Odpolední účast není podmíněna přihláškou do školní družiny, nejedná se o školní družinu, proto se všem účastníkům současně vrací poplatky za školní družinu.

Stejně tak, abychom naplnili nastavená hygienická opatření, budou i služby školní jídelny fungovat pouze pro omezený počet skupin. Stravování bude umožněno skupinám, které se budou účastnit odpolední části. Dopolední svačiny nebudou podávány.

(Vše závisí na počtu a velikosti skupin. Pokud by z dotazníkového šetření vyplynulo, že jsme schopni obsloužit v jídelně více skupin, rádi tak učiníme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.)

Pokud se rozhodnete, že se žák z důvodu rizikovosti nebude výuky ve škole účastnit, bude studovat formou vzdělávání na dálku. Učitel bude poskytovat informace o výuce ve škole obvyklým způsobem (třídní web, mail, Microsoft Teams).

Nastavená ochranná opatření:

Na základě výsledku dotazníkového šetření, budou žáci rozděleni do neměnných skupin (max.15), každá skupina bude mít jednoho nebo dva stálé pedagogy.

Žáci se budou po celou dobu výuky i během přestávek zdržovat ve stejné učebně. Využity budou učebny v obou školních budovách.

Každý žák bude po celou dobu využívat stejné pracovní místo, zasedací pořádek stanoví učitel, žáci budou v učebně pracovat v dostatečném odstupu, učebny budou intenzivně větrané.

Učitelé budou po celou dobu výuky používat roušku nebo ochranný štít, nebo kombinaci obojího.

Po žácích požadujeme používání roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme vybavit žáky dvěma rouškami denně a sáčkem na roušky.

S každým vstupem do učebny na začátku vyučování po přezutí, po použití toalety, po přestávce ve venkovním prostoru atd. budou žáci provádět pod dohledem učitele ošetření rukou desinfekcí umístěnou ve třídě.

Toaletu budou žáci využívat jednotlivě dle potřeby během výuky.

Příslušný pedagog bude žáky ráno vyzvedávat před školou na určeném místě (bude zpřesněno).

Žáci nebudou využívat šaten, přezouvat se budou před učebnami.

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, tj. zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

S sebou budou žáci mít učební potřeby (bude zpřesněno), lahev pití, svačinu.

Po ustanovení skupin žáků je třeba v případě neúčasti žáka na výuce ho omluvit obvyklým způsobem – informace pedagogovi nebo zasláním informace na skola@zs.lany.cz.

Na první vyučovací hodině budou žáci seznámeni s organizačními opatřeními a poučeni o nutnosti dodržování stanovených hygienických pravidel.

Žáci jsou povinni je dodržovat; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Další organizační pokyny a zpřesnění (složení skupin, učebna, pedagog, čas a místo srazu, způsob vyzvedávání, učební potřeby, organizační pokyny školní jídelny) budou oznámeny na základě výsledků dotazníkového šetření, a to v týdnu od 18. – 22. 5. 2020 na webových stránkách školy nebo pomocí mailů rodičům.

Nastavená pravidla se mohou dle vývoje situace měnit.

I. Vrabcová

 

Přílohy:

Čestné prohlášení zde.

Odkaz pro vyplnění dotazníku o účasti na výuce mají rodiče v mailu zaslaném třídní učitelkou.