16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Aktuální sdělení školy pro rodiče žáků 9. ročníku

Datum: 3.5.2020

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole. V e-mailu, který jste obdrželi od třídní učitelky, je uveden odkaz, na kterém Vás žádám o vyplnění krátkého dotazníku ohledně zájmu/nezájmu o účast Vašeho dítěte ve výuce. Učiňte tak, prosím, nejpozději do 7. 5. 2020.

Při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách zvažte rizikové faktory viz níže, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodněte o účasti Vašeho dítěte s tímto vědomím.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Docházka není povinná, účast Vašeho dítěte je tedy čistě na Vašem zvážení.

Podmínkou účasti na výuce ve škole je Čestné prohlášení (viz příloha níže), které musí dítě přinést Vámi podepsané a předat je učiteli první vyučovací den. 

Pozor! Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Od 11. 5. mají žáci změněné rozvrhy hodin (viz příloha níže). V dopoledních hodinách probíhají denně 1-2 vyučovací hodiny distanční formou, v odpoledních hodinách (12.30 – 14.10) bude probíhat výuka českého jazyka a matematiky ve škole, vždy jedna vyučovací hodina každého předmětu.

Náplní hodin ve škole bude učivo českého jazyka a matematiky 9. ročníku včetně opakování a procvičování učiva k přijímacím zkouškám.

Odpolední hodiny jsou zvoleny proto, že obě vyučující vedou dopoledne on-line výuku i v ostatních třídách druhého stupně, a také s ohledem na plánované otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020.

Pokud se rozhodnete, že se žák z důvodu rizikovosti nebude výuky ve škole účastnit, bude studovat distančně. V zavedeném prostředí Microsoft Teams bude u daného předmětu učitelem zaznamenaný obsah každé vyučovací hodiny. Učitel bude žákovi k dispozici ke konzultaci prostřednictvím chatu. Zároveň může žák požádat spolužáky o pořízení fotografie zápisů z výuky stejně, jako by byl nemocný.

Nastavená ochranná opatření:

Žáci budou rozděleni do dvou neměnných skupin, u každé skupiny se budou střídat dvě vyučující.

Mezi hodinami bude desetiminutová přestávka.

Žáci se budou po celou dobu výuky i během přestávky zdržovat ve stejné učebně.

Toaletu budou žáci využívat jednotlivě dle potřeby během výuky.

S každým vstupem do učebny na začátku vyučování po přezutí, po použití toalety atd. budou žáci provádět pod dohledem učitele ošetření rukou desinfekcí umístěnou ve třídě.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, tj. zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příslušný vyučující vyzvedne žáky před školou v 12.20. Je nutné, aby žáci byli dochvilní.

Jedna skupina bude za dodržení odstupů vyčkávat v prostoru rohového vchodu u jídelny, tímto vchodem bude vstupovat do budovy, výuka bude probíhat v učebně fyziky.

Druhá skupina bude vyčkávat v prostoru u stolů na stolní tenis, do budovy bude vstupovat hlavním vchodem, výuka bude probíhat v učebně českého jazyka.

Žáci nebudou využívat šaten, přezouvat se budou před učebnou. První den bude žákům umožněno vyzvednout si přezůvky ze šatních skříněk.

Každý žák bude po celou dobu využívat stejné pracovní místo, zasedací pořádek stanoví učitel, žáci budou v učebně pracovat v dostatečném odstupu, učebny budou intenzivně větrané.

Učitelé budou po celou dobu výuky používat roušku nebo ochranný štít, nebo kombinaci obojího.

Po žácích požadujeme používání roušky po celou dobu pobytu ve škole.

S sebou budou žáci mít pomůcky na M a Č, psací potřeby včetně potřeb rýsovacích. Doporučujeme lahev pití a sáček na odložení roušky během pití.

Po ustanovení skupin žáků je třeba v případě neúčasti žáka na výuce ho omluvit obvyklým způsobem – informace třídnímu učiteli nebo zasláním informace na skola@zs.lany.cz.

Na první vyučovací hodině budou žáci seznámeni s organizačními opatřeními a poučeni o nutnosti dodržování stanovených hygienických pravidel.

Žáci jsou povinni je dodržovat; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Rozdělení do skupin bude oznámeno do 10. 5. 2020 na webových stránkách školy.

 

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

I. Vrabcová

 

Přílohy:

Čestné prohlášení zde.

Rozvrh hodin s platností od 11. 5. 2020 zde.

Odkaz pro vyplnění dotazníku o účasti na výuce mají rodiče v mailu zaslaném třídní učitelkou.